dimecres, 25 de gener del 2012

C17 al parlament català

               
A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
Degut al desdoblament de la C-17 de Vic a Ripoll, el Govern de la Generalitat ha prohibit el pas a ciclistes en determinats trams on no hi cap més alternativa de pas, ja que no existeix cap via paral•lela que ho permeti.

La normativa sobre carreteres especifica ben clarament que quan es construeix una autovia hi ha d’haver una via paral•lela de servei que podran utilitzar vehicles a motor lents i ciclistes. Aquesta situació no es dóna entre Vic i Ripoll,  i en concret a partir de Sora en direcció nord, ja que només existeix la carretera antiga del coll de Tarradellas, impracticable per a bicicletes de carretera. El mateix passa en sentit sud de Ripoll a Montesquiu.

Davant la negativa del Govern de la Generalitat, els ciclistes i la Federació Catalana de Ciclisme han protagonitzat diferents mobilitzacions i han presentat propostes alternatives com la de portar vestimenta reflectant i llums de posició per poder passar amb seguretat pels túnels existents a la C-17.

Totes aquestes propostes han estat rebutjades sense donar cap solució al tancament d’un pas estratègic i de comunicació entre les comarques d’Osona, Ripollès i Garrotxa que és utilitzat per molts ciclistes per fer excursions fins a Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Ribes de Fresser, Camprodon, la Collada de Toses, entre altres rutes.

A més, les rutes abans esmentades també són utilitzades per un nombre cada vegada més gran de ciclistes d’arreu d’Europa i que quan arriben a Ripoll veuen amb sorpresa que no poden continuar per la C-17 i que no tenen ruta alternativa.

Aquesta reivindicació ha tingut un clar suport ciutadà i institucional amb les mocions aprovades per la majoria d’ajuntaments de les comarques abans esmentades i pel Consell Comarcal d’Osona i el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i de tots els clubs ciclistes de les comarques d’Osona, Garrotxa i Ripollès.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parament de Catalunya insta el Govern a permetre el pas dels ciclistes pels trams de la C-17 entre Vic i Ripoll que no tinguin cap altre via paral•lela, adoptant  les mesures de seguretat pertinents.


Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012
                                                
Dolors Camats Luis                                                       Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d'ICV-EUiA                                      Diputat del GP d'ICV-EUiA

 ************************************************************************
 
A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes següents, per tal que li siguin contestades amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
1)           Per quina raó no es pot passar per la C-17 en el tram de Torelló a Ripoll?

2)           Quina alternativa es dóna als ciclistes que volen anar d'Osona al
Ripollès (o al revés)?

3)           Quants quilometres de més té aquesta alternativa?

4)           En quant de temps un ciclista incrementa el recorregut entre Torelló i
Ripoll si utilitza aquesta alternativa? Per quin tipus de carretera?

5)           El Govern ha valorat l'impacte que aquesta decisió té per als
cicloturistes?

6)           Tenint en compte que en reunions entre ciclistes i Govern, des de Govern s'ha dit que una de les raons per a prohibir la circulació de bicicletes en aquest tram són els túnels, per què no s'ha volgut tenir en compte la proposta dels ciclistes per tal d'exigir l'ús d'armilles reflectants i llums per passar els túnels?

7)           Quina diferència hi ha entre aquest tram de carretera i altres de la
mateixa C-17, que justifiqui aquesta prohibició?

8)           S'ha plantejat el Govern la supressió temporal d'aquesta prohibició, a
l'espera que es pugui construir el vial lateral pel qual sí podrien circular les bicicletes?

9)           En cas de resposta negativa a la pregunta anterior, per què?Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012
                                                                              
Joan Boada Masoliver                                                                                  
Diputat del GP d'ICV-EUiA

dissabte, 21 de gener del 2012

3ra Protesta C17

Perdoneu la tardança de la informació de aquesta protesta, per problemes tècnics no la he pogut posar abans.


En primer lloc dir que duran les tres protestes en tingut èxit de participació en cara que en mes o menys quantitat de ciclistes, la primera vagada ban ser uns 260, la segona 550, i la tercera uns 280 participants, els quals van venir de varis llocs de catalunya per manifesta de una manera o altra el seva disconformitat amb segons quines decisions per part de la administració en les prohibicions de algunes carreteres, les quals son de entrenaments de aquest esport per part de molts ciclistes diàriament.

Esperant que el dia 30 de Gener, que tenim una entrevista amb el Sr. Jordi Follia, el Director General de Carreteres de Catalunya, es pugui sol·lucionar aquest afer tan desagradable per par del practicants del ciclisme de aquestes comarcas Osona, Ripollès, i la Garrotxa.

Dona les gracies a tothom que un dia u altre han vingut i fer amb la seva presencia el recolzament per que aixo es pugui sol·lucionar i serveixi per que en altres llocs de catalunya que també passa aixó.

I ara unes fotos de la 3ra protesta del dia 15 Gener

 Amb aquesta foto vui agraí a la federació el seu ajut en la nostre reivindicacions aquest dia, amb la presencia de Albert Pol representant de la Federació.

FOTOS JOSEP CASADO                  FOTOS DIARI EL RIPOLLÈS

I ARA UNA FOTO QUE NO ESTARIA DE MES QUE LA ADMINISTRACIÓ FES AQUESTA PUBLICITAT, AIXI O DE QUALSEVOL ALTRE FORMA.